[Main] [Member] [Publication] [Google Scholar] [Code & Data]

Master Students

  • Xiaotao Hu, NKU CS.
  • Yuxuan Shi, NKU Stat.
  • Visiting Students

  • Jin Liang, NKU Math.
  • Yongbao Song, NKU Math.
  • Gang Xu, NKU CS.
  • Tianyi Xu, SCU CS.
  • Yi Liu, TJU AI.
  • Yaru Cao, TJU AI.
  • Jingqin Li, TJU AI.